Nimble

  1. Home
  2. Docs
  3. Nimble
  4. Introductie
  5. Licentie overeenkomst

Licentie overeenkomst

Lees deze eindgebruikerslicentieovereenkomst (“Overeenkomst”) zorgvuldig door voordat u de toepassing, Nimble, downloadt of gebruikt.

Door de toepassing te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst.

Deze overeenkomst is een juridische overeenkomst tussen u (een individu of een enkele entiteit) en X2R BV en deze regelt uw gebruik van de toepassing die door X2R BV aan u ter beschikking is gesteld.

Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, download of gebruik de toepassing dan niet.

De toepassing wordt aan u in licentie gegeven, niet verkocht, door X2R BV voor gebruik strikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst.

Licentie

X2R BV verleent u een herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie om de toepassing te downloaden, te installeren en te gebruiken strikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst.

Beperkingen

U stemt ermee in om, en u zult anderen niet toestaan om:

enige eigendomsaanduiding (inclusief enige aanduiding van auteursrecht of handelsmerk) van X2R BV of haar gelieerde ondernemingen, partners, leveranciers of de licentiegevers van de toepassing te verwijderen, te wijzigen of te verduisteren.

Diensten van Derden

De toepassing kan inhoud van derden weergeven, bevatten of beschikbaar maken (inclusief gegevens, informatie, toepassingen en andere producten en diensten) of links naar websites of diensten van derden (“diensten van derden”).

U erkent en stemt ermee in dat X2R BV niet verantwoordelijk zal zijn voor enige diensten van derden, inclusief hun nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect ervan. X2R BV neemt geen verantwoordelijkheid op zich en zal geen aansprakelijkheid hebben tegenover u of enige andere persoon of entiteit voor enige diensten van derden.

Diensten van derden en links daarnaartoe worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en u hebt volledige eigen verantwoordelijkheid bij het gebruik ervan en onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen van dergelijke derden.

Termijn en Beëindiging

Deze overeenkomst blijft van kracht totdat u of X2R BV deze beëindigt.

X2R BV kan te allen tijde en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken deze overeenkomst met of zonder voorafgaande kennisgeving opschorten of beëindigen.

Deze overeenkomst wordt onmiddellijk beëindigd, zonder voorafgaande kennisgeving van X2R BV, in geval van schending van enige bepaling van deze overeenkomst door u. U kunt deze overeenkomst ook beëindigen door de toepassing en alle kopieën ervan van uw mobiele apparaat of computer te verwijderen.

Bij beëindiging van deze overeenkomst dient u alle gebruik van de toepassing te staken en alle kopieën ervan van uw mobiele apparaat of computer te verwijderen.

Beëindiging van deze overeenkomst beperkt geen van de rechten of remedies van X2R BV in het geval van schending door u (tijdens de looptijd van deze overeenkomst) van uw verplichtingen onder deze overeenkomst.

Wijzigingen in deze overeenkomst

X2R BV behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om deze overeenkomst te wijzigen of te vervangen op elk moment. Als een herziening materieel is, zullen we ten minste 30 dagen van tevoren kennisgeven voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt bepaald naar eigen goeddunken.

Door door te gaan met het openen of gebruiken van onze toepassing nadat eventuele herzieningen van kracht zijn geworden, stemt u in met de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent u niet langer gemachtigd om de toepassing te gebruiken.

Toepasselijk recht

De wetten van Nederland, met uitsluiting van de regels inzake conflicten van recht, zullen deze overeenkomst en uw gebruik van de toepassing regeren. Uw gebruik van de toepassing kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, staats-, nationale of internationale wetten.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze overeenkomst, neem dan contact met ons op.

Gehele overeenkomst

De overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en X2R BV met betrekking tot uw gebruik van de toepassing en vervangt alle voorafgaande en gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen u en X2R BV.

U kunt onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn wanneer u andere diensten van X2R BV gebruikt of aanschaft, die X2R BV aan u zal verstrekken op het moment van dergelijk gebruik of aanschaf.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?